TKB Tuần 18

28-11-2021 07-35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 18

( Từ ngày: 29/11/2021  Đến  4/12/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 PT K9 K54 HLTT

         Hoàng

  CS K57 HLTT

          Kiên

       CS K57 GDTC

              Kiên

 

   PT K9 K54 HLTT

          Hoàng

    CS K57 HLTT

             Kiên

     CS K57 HLTT

            Kiên

   PT K10 K54 HLTT

            Chung

 

3-4

    PT K7 K54 HLTT

           Hoàng

    

  PT K7 K54 HLTT

         Hoàng

   CS K57 GDTC

          Kiên

   

 

 

   PT K8 K54 HLTT

             Giang

5-6

     PT K8 K54 HLTT

             Giang

    

 

    

     PT K8 K54 HLTT

             Giang

 

 

 

     CS K57 GDTC

           Kiên

 

    PT K7 K54 HLTT

            Hoàng

 

7-8

     PT K10 K54 HLTT

              Chung

    

    PT K10 K54 HLTT

              Chung

    

    PT K9 K54 HLTT

              Hoàng

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

12

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

          6

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

6

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

12

0

 

Tổng

           36

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức