TKB_Tuần 18

28-11-2021 17-26

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 18

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 29 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2021

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2021 2022

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

PT 56 GDTC_K3

PT 56 GDTC_K5

PT 56 GDTC_K3

PT 56 GDTC_K1

PT 56 GDTC_K3

 

 

Online

Online

Online

Online

Online

 

 

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

PT 56 GDTC_K1

PT 56 GDTC_K6

PT 56 GDTC_K5

PT 56 GDTC_K5

PT 56 GDTC_K4

 

 

Online

Online

Online

Online

Online

 

 

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

PT 56 GDTC_K2

PT 56 GDTC_K1

PT 56 GDTC_K4

PT 56 GDTC_K6

 

 

 

Online

Online

Online

Online

 

 

 

Tùng

Tùng

Trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

PT 56 GDTC_K4

PT 56 GDTC_K2

PT 56 GDTC_K6

PT 56 GDTC_K2

 

 

 

Online

Online

Online

Online

 

 

 

Tùng

Tùng

Trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trường

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tùng

28

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dũng

0

0

 

 

4

Tuấn

0

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

36

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức