TKB Tuần 19

03-12-2021 23-43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH            LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng Bàn                                          Học kỳ: 1 Năm học: 2021– 2022

Tuần:  19 Từ ngày:6/12/ 2021 Đến:12/12/2021

 

Thứ  Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

CS K57HL

V.Anh

PT K54SP Khối 5

Việt

CS K57SP

Nam

PT K54SP Khối 3

truong

CS K57HL

V.Anh

PT K54SP Khối 1

Trường

CS K57HL

V.Anh

PT K54SP Khối 5

Việt

PT K54SP Khối 3

    Trường

PT K54SP Khối 1

V.Anh

 3+4

PT K54SP Khối 6

Nam

PT K54SP Khối 4

Nam

 

CS K57SP

Nam

PT K54SP Khối 2

Việt

 

PT K54SP Khối 6

Nam

PT K54SP Khối 4

Nam

PT K54SP Khối 2

Việt

5 + 6

 

 

 

 

 

 

CS K57SP

Nam

 

 7+8

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch học mùa đông sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 17h30

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

V.Anh

8

 

2

Việt

8

 

3

Trường

6

 

4

Nam

14

 

5

 

 

 

Tổng

 

 

 

             Trưởng bộ môn                 Giáo vụ bộ môn

 

 

          T.S Lê vương Anh        Th.S Nguyễn Danh Nam

Chuyên mục tin tức