TKB Tuần 19

05-12-2021 07-59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 19

( Từ ngày: 06/12/2021  Đến  11/12/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 PT K9 K54 HLTT

          Hoàng

  PT K10 K54 HLTT

          Chung

  CS K57 HLTT

           Kiên

  

    PT K7 K54 HLTT

           Hoàng

    PT K8 K54 HLTT

           Giang

    CS K57 GDTC

            Kiên

    

 

      CS K57 HLTT

            Kiên

   PT K7 K54 HLTT

            Hoàng

   PT K8 K54 HLTT

             Giang

       CS K57 HLTT

               Kiên

  PT K7 K54 HLTT

             Hoàng

  PT K8 K54 HLTT

             Giang

3-4

  PT K7 K54 HLTT

          Hoàng

  PT K8 K54 HLTT

           Giang

     PT K9 K54 HLTT

             Hoàng

    PT K10 K54 HLTT

             Giang

   CS K57 GDTC

            Kiên

    PT K9 K54 HLTT

             Hoàng

    PT K10 K54 HLTT

             Chung

 

 

  PT K9 K54 HLTT

             Hoàng

  PT K10 K54 HLTT

              Chung

5-6

    

    

 

    

 

 

 

     CS K57 GDTC

             Kiên

 

   

 

7-8

    

    

   

    

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

12

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

        10

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

         6

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

16

0

 

Tổng

           44

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức