TKB_Tuần 19

05-12-2021 21-21
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: GIÁO DỤC THỂ CHẤT                    
BỘ MÔN: CỜ TUẦN: 19 TỪ NGÀY: 06/12/2021 ĐẾN NGÀY: 12/12/2021  
            HỌC KỲ: 1   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2                          
PT 56 - GDTC - K5   PT 56 - GDTC - K1   PT 56 - GDTC - K3   PT 56 - GDTC - K1   PT 56 - GDTC - K1          
                           
Tùng   Tùng   Tùng   Tùng   Tùng          
                           
PT 56 - GDTC - K6   PT 56 - GDTC - K2   PT 56 - GDTC - K4   PT 56 - GDTC - K2   PT 56 - GDTC - K2          
                           
Tuấn   Trường   Tuấn   Tuấn   Trường          
                           
CS 57 - HLTT       CS 57 - HLTT   CS 57 - HLTT              
                           
Trường       Trường   Trường              
                           
                           
3 + 4                            
    PT 56 - GDTC - K3   PT 56 - GDTC - K5   PT 56 - GDTC - K3   PT 56 - GDTC - K5          
                           
    Tùng   Tùng   Tùng   Tùng          
                           
    PT 56 - GDTC - K4   PT 56 - GDTC - K6   PT 56 - GDTC - K4   PT 56 - GDTC - K6          
                           
    Tuấn   Trường   Trường   Trường          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Trường 16/16 giờ      
          Tùng 18/18 giờ                
          Tuấn 8/8 giờ                
                             
                             
                             
Trần Văn Trường              Đàm Công Tùng 
           
Chuyên mục tin tức