TKB Tuần 2

08-08-2021 09-03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 2

( Từ ngày: 9/8/2021  Đến  14/8/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 

 

        Hoàng    Kiên

         PT K5 HLTT

 

       Hoàng   Kiên

PT K5 HLTT

3-4

            Giang

       CS K54 HLTT

              Hoàng

        CS K56 HLTT

      Giang     Chung

       PT K6 HLTT

 

            Kiên

       CS K56 GDTC

       Giang   Chung

        PT K6 HLTT

5-6

   

              Chung

          CS K55 GDTC

               Kiên

          CS K56 GDTC

             Giang

        CS K54 HLTT

               Chung

           CS K55 GDTC

 

7-8

          Chung

       CS K55 HLTT

            Chung

       CS K55 HLTT

 

              Chung

        CS K55 GDTC

            Hoàng

        CS K56 HLTT

 

 

                             

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

8

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

            8

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

14

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

8

0

 

Tổng

           38

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức