TKB Tuần 20

12-12-2021 08-08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 20

( Từ ngày: 13/12/2021  Đến  18/12/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

             Sáu

       Bảy

1-2

    CS K57 HLTT

           Giang

    

    

 

        CS K57 HLTT

             Giang

     CS K57 HLTT

          Giang

    CS K57 HLTT

           Giang

 Thi PT K7 K54 HLTT

              Hoàng

 Thi PT K8 K54 HLTT

              Giang

 

3-4

 

 

   CS K57 GDTC

           Hoàng

 

   

 

 

 

 Thi PT K9 K54 HLTT

              Hoàng

Thi PT K10 K54 HLTT

              Giang

 

             

 

5-6

    

    

 

    

 

 

 

     CS K57 GDTC

           Hoàng

   CS K57 GDTC

           Hoàng

            

 

 

 

7-8

        CS K57 GDTC

             Hoàng

    

   

    

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

0

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

        8

        4

 

3

Nguyễn Tiến Chung

         0

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

8

4

 

Tổng

           16

8

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức