TKB Tuần 22

12-01-2020 08-52

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 22

Từ ngày 13/01/2020 đến 18/01/2020

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2019 - 2020

         THỨ

 TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

        THI PT L2
Thái Tú
Thủy Bốn

3+4

         

5+6

         

7+8

         
           

 Ghi chú:  

 

TT Họ Tên Đứng Lớp Kiểm Tra
1 Nguyễn Trọng Bốn    
2 Trương Ngọc Tú    
3 Lê T. Thanh Thủy    
4 Lưu Xuân Thái    
       

 

 

Chuyên mục tin tức