TKB Tuần 22

26-12-2021 12-36

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:22

Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021

HỌC KỲ: 1            NĂM HỌC: 2021 - 2022

         THỨ

 TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

     

 

 

3+4

 

CS 57

Thái

 

CS 57

Thái

 

5+6

 

 

 

 

CS 57

Thái

7+8

   

CS 57

Thái

 

 

9+10

Học Lại

Học Lại

Học Lại

Học Lại

THI Học Lại

LỊCH TRỰC  Thái  Bốn  Thủy  Tú  Thái

 

 

 Ghi chú:  

 

TT Họ Tên Đứng Lớp Kiểm Tra
1 Nguyễn Trọng Bốn    
2 Trương Ngọc Tú    
3 Lê T. Thanh Thủy    
4 Lưu Xuân Thái    
       

 

 

Chuyên mục tin tức