TKB Tuần 23

02-01-2022 08-08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 23

( Từ ngày: 20/12/2021  Đến  25/12/2021 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

            

             

  

       CS K57 GDTC

              Hoàng

        CS K57 HLTT

              Kiên      

         CS K57 HLTT

                Kiên

               

      CS K57 HLTT

              Kiên

 

3-4

 

 

      CS K57 GDTC

             Hoàng

 

 

 

5-6

    

       CS K57 HLTT

             Kiên

 

    

 

 

 

         CS K57 GDTC

               Hoàng

 

      CS K57 GDTC

            Hoàng 

             

 

7-8

    

    

   

    

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

8

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

        0

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

         0

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

8

0

 

Tổng

           16

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức