TKB_Tuần 23

02-01-2022 21-23

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 23

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 03 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2021 2022

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

PT 56 GDTC_K1

PT 56 GDTC_K3

PT 56 GDTC_K1

PT 56 GDTC_K1

 

 

 

Online

Online

Online

Online

 

 

 

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

 

 

 

PT 56 GDTC_K2

PT 56 GDTC_K4

PT 56 GDTC_K2

PT 56 GDTC_K2

 

 

 

Trường

Trường

Trường

Tuấn

 

 

 

 

 

 

CS 57 HLTT

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

3+4

 

PT 56 GDTC_K3

PT 56 GDTC_K5

PT 56 GDTC_K3

PT 56 GDTC_K5

 

 

 

Online

Online

Online

Online

 

 

 

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

 

 

 

PT 56 GDTC_K4

PT 56 GDTC_K6

PT 56 GDTC_K4

PT 56 GDTC_K6

 

 

 

Trường

Trường

Trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

 

CS 57 HLTT

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

CS 57 HLTT

CS 57 HLTT

 

 

 

 

 

Trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

PT 54 GDTC_Học lại

PT 54 GDTC_Học lại

PT 54 GDTC_Học lại

PT 54 GDTC_Học lại

PT 54 GDTC_Học lại

PT 54 GDTC_Học lại

 

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trường

22

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tùng

28

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dũng

0

0

 

 

4

Tuấn

2

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

52

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức