TKB Tuần 23

03-01-2022 11-07

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:23

Từ ngày 04/01/2022 đến 08/01/2022

HỌC KỲ: 1            NĂM HỌC: 2021 - 2022

         THỨ

 TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

     

 

 

3+4

 

CS 57

Thái

 

CS 57

Thái

 

5+6

 

 

 

 

CS 57

Thái

7+8

   

CS 57

Thái

 

 

9+10

 

     

 

LỊCH TRỰC  Thái  Bốn  Thủy  Tú  Thái

 

 

 Ghi chú:  

 

TT Họ Tên Đứng Lớp Kiểm Tra
1 Nguyễn Trọng Bốn    
2 Trương Ngọc Tú    
3 Lê T. Thanh Thủy    
4 Lưu Xuân Thái    
       

 

 

Chuyên mục tin tức