TKB_Tuần 25

16-01-2022 20-46

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 25

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2021 2022

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

 

 

PT 56 GDTC_K1 thi lần 1

PT 56 GDTC_K2 thi lần 1

 

 

 

 

 

Online

Online

 

 

 

 

 

Trường + Tùng

Trường + Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

PT 56 GDTC_K4 thi lần 1

PT 56 GDTC_K6 thi lần 1

PT 56 GDTC_K3 thi lần 1

PT 56 GDTC_K5 thi lần 1

 

 

 

Online

Online

Online

Online

 

 

 

Trường + Tùng

Trường + Tùng

Trường + Tùng

Trường + Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trường

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tùng

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dũng

0

0

 

 

4

Tuấn

0

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

0

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức