TKB Tuần 35

28-03-2021 11-52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 35

( Từ ngày: 29/3/2021  Đến  04/04/2021 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 

     Chung      Giang
          PT K7 HLTT

            Giang

      CS K54 HLTT

       Chung      Kiên

          PT K8 HLTT

       

      Chung     Hoàng

          PT K7 HLTT        

            Kiên

  CS K56 HLTT

     Giang    Chung

       PT K8 HLTT

3-4

           Giang

      CS K54 HLTT

 

            Kiên

      CS K56 HLTT

           Hoàng

      CS K54 HLTT

 

5-6

               Kiên

        CS K56 HLTT

      Giang     Hoàng

         CS K53 HLTT

            Chung

      CS K55 GDTC

   

             Kiên

    CS K56 GDTC

 

7-8

     

         Giang    Hoàng

         CS K53 HLTT

       Chung

   CS K55 GDTC

 

 

                             

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Nghiêm Thị Giang

12

0

 

2

Tô Trung Kiên

           10

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

         12

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

8

0

 

Tổng

           42

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức