TKB Tuần 36

03-04-2021 22-13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 36

( Từ ngày: 05/4/2021  Đến  11/4/2021 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

    Giang     Hoàng

   PT K7 K53 HLTT

     

    

 

 

  

               Hoàng

         CS K54 HLTT

       Kiên      Chung

      PT K7 K53 HLTT

 

     Chung     Giang

     PT K8 K53 HLTT

 

             Kiên

      CS K56 HLTT

   Hoàng      Giang

 PT K8 K53 HLTT

3-4

          Hoàng

      CS K54 HLTT

      Hoàng    Kiên

  Thi L1 CS K53 HLTT

          Giang

         CS K56 HLTT

            Kiên

      CS K56 HLTT

            Chung

     CS K54 HLTT

 

5-6

      

             Chung

       CS K55 GDTC

 

           

   

           Kiên

     CS K56 GDTC

          Giang

      CS K55 GDTC

7-8

     

 

 

 

         

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

8

2

 

2

Nghiêm Thị Giang

      10

       0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

8

       0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

8

  2

                                                     

5

Nguyễn Văn Hưng

0

0

 

Tổng

          34

4

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 
Chuyên mục tin tức