TKB_Tuần 40

03-05-2021 21-43

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 40

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 3 tháng 05 đến ngày 9 tháng 05 năm 2021

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2020 2021

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

NGHỈ LỄ 1/5

 

 

 

CS 56GDTC

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

CS 55 HLTT

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

CS 55 GDTC

 

CS 55 GDTC

 

 

 

Online

 

Online

 

 

 

Tùng

`

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Ngọc

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tùng

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dũng

0

0

 

 

5

Tuấn

0

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức