TKB_Tuần 41

09-05-2021 21-59

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 41

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 10 tháng 05 đến ngày 16 tháng 05 năm 2021

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2020 2021

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

 

CS 56GDTC

CS 56GDTC

CS 56GDTC

 

 

 

 

Online

Online

Online

 

 

 

 

Trường

Trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

CS 55 thi lần 1

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Tùng+Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

CS 55 GDTC

 

 

CS 55 GDTC

 

 

 

Online

 

 

Online

 

 

 

Tùng

`

 

Tùng

 

 

7+8

CS 55 HLTT

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

 

CS 55 GDTC

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Tùng

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Ngọc

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tùng

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dũng

0

0

 

 

5

Tuấn

0

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

14

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức