TKB Tuần 43

23-05-2021 15-50
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
 
 
BỘ MÔN: Vật - Judo                              
  TUẦN: 43 TỪ NGÀY: 24/05/2021 ĐẾN NGÀY: 29/05/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020-2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2     Chung Giang    
    CS K56 GDTC CS K56 GDTC    
           
           
           
           
           
           
               
           
3 + 4         Chung   Giang  
        Thi CS K55 GDTC  
        Kiên  
        CS K56 GDTC  
           
           
           
           
               
           
5 + 6   Kiên   Chung            
  Thi CS K56 HLTT        
           
           
           
           
           
           
               
           
7 + 8 Kiên          
CS K56 GDTC          
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
TRƯỞNG BỘ MÔN               TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    Kiên 6/6 Tiết    
              Giang 4/4 Tiết                
              Chung 6/6 Tiết                
                                 
TS Tô Trung  Kiên             ThS. Nguyễn Hải Hoàng
    Tổng: 16/16
                                     
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức