TKB Tuần 44

30-05-2021 08-27

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
 
 
BỘ MÔN: Vật - Judo                              
  TUẦN: 44 TỪ NGÀY: 31/05/2021 ĐẾN NGÀY: 05/06/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020-2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2         Hoàng Kiên    
    CS K56 GDTC CS K56 GDTC    
           
           
           
           
           
           
               
           
3 + 4            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
7 + 8 Kiên          
CS K56 GDTC          
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
TRƯỞNG BỘ MÔN               TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    Kiên 4/4 Tiết    
              Hoàng 2/2 Tiết                
                                 
                                 
TS Tô Trung  Kiên             ThS. Nguyễn Hải Hoàng
    Tổng: 6/6
                                     
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức