TKB_Tuần 45

07-06-2021 21-53

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 45

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 07 tháng 06 đến ngày 13 tháng 06 năm 2021

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2020 2021

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

CS 56GDTCthi lần 1

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Trường + Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Ngọc

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tùng

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dũng

0

0

 

 

5

Tuấn

0

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức