TKB Tuần 46

13-06-2021 08-48
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
 
 
BỘ MÔN: Vật - Judo                              
  TUẦN: 46 TỪ NGÀY: 14/06/2021 ĐẾN NGÀY: 19/06/2021
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2020-2021      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
3 + 4       Kiên   Hoàng    
      Thi lần 2 CS K56 GDTC    
           
           
           
           
           
           
               
           
5 + 6            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
7 + 8            
           
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
TRƯỞNG BỘ MÔN               TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    Kiên 2/2 Tiết    
              Hoàng 2/2 Tiết                
                                 
                                 
TS Tô Trung  Kiên             ThS. Nguyễn Hải Hoàng
    Tổng: 4/4
                                     
                                     
                                     
Chuyên mục tin tức