TKB Tuần 7

12-09-2020 13-59

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 07

Từ ngày 14/09/2020 đến 20/09/2020

HỌC KỲ: 1            NĂM HỌC: 2020 - 2021

         THỨ

 TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

PTK1

Thủy

 

PTK5

Bốn

PT K6

PT K3

PT K5

Thủy

PT K1

Bốn

PT K5

Thủy

3+4

PT K2

Bốn

 

PT K4

Bốn

PT K6

Bốn

PT K2

PT K6

Thái

5+6

PT K3

PT K1

Thủy

 

PT K3

Thái

 

7+8

PT K4

Thái

PT K2

Thái

 

PT K4

 
LỊCH TRỰC  Thái  Bốn  Thủy  Tú  Thái

 Ghi chú:  

 

TT Họ Tên Đứng Lớp Kiểm Tra
1 Nguyễn Trọng Bốn 10  
2 Trương Ngọc Tú 10  
3 Lê T. Thanh Thủy 8  
4 Lưu Xuân Thái 8  
    36  

 

 

Chuyên mục tin tức