TKB Tuần 7

12-09-2021 06-57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 7

( Từ ngày: 13/9/2021  Đến  18/9/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 

 

     Hoàng        Giang

      PT K5 K55 HLTT

 

    Hoàng         Giang

     PT K5 K55 HLTT

3-4

            Giang

       CS K54 HLTT

              Kiên

        CS K56 HLTT

    Giang         Hoàng

    PT K6 K55 HLTT

 

 

             Kiên

      CS K56 GDTC

    Giang        Hoàng

    PT K6 K55 HLTT 

 

5-6

 

               

 

              Kiên

        CS K56 GDTC

              Chung

         CS K55 GDTC

              Giang

        CS K54 HLTT

 

7-8

                Chung

          CS K55 HLTT

             Chung

        CS K55 HLTT

 

               Chung

         CS K55 GDTC

            Kiên

      CS K56 HLTT 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

8

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

           12

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

8

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

8

0

 

Tổng

           36

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 
Chuyên mục tin tức