TKB Tuần 9

23-09-2021 11-16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 9

( Từ ngày: 27/9/2021  Đến  1/10/2021 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 

 

     Hoàng         Giang

      PT K5 K55 HLTT

 

    Hoàng        Giang

   PT K5 K55 HLTT

3-4

 

              Giang

        CS K54 HLTT

              Kiên

        CS K56 HLTT

    Giang         Hoàng

     PT K6 K55 HLTT

 

 

     Giang        Hoàng

    PT K6 K55 HLTT

               Kiên

       CS K56 GDTC

5-6

 

               

 

           Chung

      CS K55 GDTC

            Kiên

       CS K56 GDTC

              Giang

        CS K54 HLTT

 

7-8

             Chung

        CS K55 HLTT

              Chung

         CS K55 HLTT

 

              Chung

         CS K55 GDTC

           Chung

       CS K55 HLTT

            Kiên

       CS K56 HLTT

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

8

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

           12

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

10

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

8

0

 

Tổng

           38

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 

Chuyên mục tin tức