tkb tuần mười 6

14-11-2021 22-43
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH   LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY  
 
 
BỘ MÔN: Y sinh học TDTT                              
  TUẦN: 16 TỪ NGÀY: ######### ĐẾN NGÀY: 20/11/2021
  HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2021-2022      
  THỨ 2 3 4 5 6 7
TIẾT
1 + 2 BHNK K55 K7 BHNK K55 K7 BHNK K55 K7 BHNK K55 K7    
Long Long Long Long        
           
                       
           
           
           
               
           
               
3 + 4 DTTC K54 CS   DTTC K54 CS DTTC K54 CS    
Thăng   Thăng Thăng    
           
           
           
               
           
               
           
               
5 + 6 SCTT K56 SCTT K56 SCTT K56   SCTT K56  
Ngọ Anh Ngọ Anh Ngọ Anh   Ngọ Anh  
  DTTC K54 CS     DTTC K54 CS  
  Thăng     Thăng  
           
           
           
           
               
           
7 + 8         BHNK K55 K7  
        Long  
           
           
           
           
           
           
               
           
9 + 10            
           
           
           
TRƯỞNG BỘ MÔN     BẢNG TỔNG HỢP GIỜ TRỢ LÝ GIÁO VỤ
    Ngọ Anh 8/8 Tiết    
              Long 10/10 Tiết                
              Thăng 10/10 Tiết                
                                 
                                 
                                 
TS. Đinh Thị Mai Anh             ThS. Nguyễn Thị  Huyền
    Tổng: 28/28 Tiết
Chuyên mục tin tức