Tuần 05

29-08-2021 21-03

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 05

Từ ngày 30/08/2021 đến 05/09/2021

HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

 

CS 56 GDTC

Nam

PT K54 HLTT

Bắc

 

 

   

 

3+4

CS 54 HLTT

Trang

PT K54 HLTT

Bắc

 

 

PT K54 HLTT

Nam

 

PT K54 HLTT

Nam

       

 

 

 

5+6

PT K54 HLTT

Bắc

 

 

CS 54 GDTC

Trang

CS 55 GDTC

Bắc

PT K54 HLTT

Nam

 

   

 

 

7+8

 

CS 54 GDTC

Trang

CS 56 GDTC

Nam

 

     

   

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

06

0

             

 

Nam

10

0

 

Bắc

08

0

Dũng

0

0

 

24

0

 

 
Chuyên mục tin tức