Tuần 08

19-09-2021 13-55

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 08

Từ ngày 20/09/2021 đến 25/09/2021

HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

 

CS 56 GDTC

Nam

PT K54 HLTT

Bắc

CS 54 GDTC

Trang

 

 

PT K54 HLTT

Bắc

CS 56 GDTC

Nam

 

 

3+4

CS 54 HLTT

Trang

PT K54 HLTT

Nam

 

PT K54 HLTT

Bắc

 

PT K54 HLTT

Nam

       

PT K54 HLTT

Nam

 

PT K54 HLTT

Nam

CS 55 GDTC

Bắc

 

5+6

PT K54 HLTT

Bắc

CS 54 GDTC

Trang

 

 

CS 54 GDTC

Trang

CS 55 GDTC

Bắc

PT K54 HLTT

Nam

 

CS 54 HLTT

Trang

CS 54

Trang

 

 

7+8

     

     

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

12

0

             

 

Nam

14

0

 

Bắc

14

0

Dũng

0

0

 

40

0

 

 
Chuyên mục tin tức