Tuần 16

14-11-2021 21-55

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 16

Từ ngày 15/11/2021 đến 19/11/2021

HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

CS 57 HLTT

Dũng

 

 

 

CS 57 GDTC

Dũng

CS 57 HLTT

Dũng

 

 

CS 56 GDTC

Nam

CS 57 HLTT

Dũng

 

 

3+4

Thi CS 54 GDTC

Trang

 

 

CS 57 GDTC

Dũng

       

 

 

 

 

 

5+6

 

CS 56 GDTC

Nam

 

 

 

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

CS 57 GDTC

Dũng

CS 56 GDTC

Nam

 

 

7+8

     

     

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

0

0

             

 

Nam

6

0

 

Bắc

2

0

Dũng

12

0

 

20

0

 

 
Chuyên mục tin tức