TUAN 16

14-11-2021 22-16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: I            Năm học: 2021– 2022

 

Tuần: 16  Từ ngày:15/11/ 2021                             Đến:19/11/2021

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

 

 

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 57 HLTT

V.HẢI

 

3 + 4

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

CS 55 GDTC THẮNG

 

5 + 6

CS 56 HLTT

NHUNG

CS 56 GDTC

TOÀN

 

CS 55 GDTC THẮNG

 

CS 56 HLTT

TOÀN

CS 56 HLTT

NHUNG

 

CS 56 GDTC

TOÀN

CS 56 HLTT

NHUNG

 

 

7 + 8

 

CS 55 HLTT

THI KT

THẮNG

 

 

 

CS 57 GDTC

TOÀN

9 + 10

 

CS 56 HLTT

VĐV CÂP CAO

 NHUNG

 

 

CS 56 HLTT

VĐV CÂP CAO

 NHUNG

 

CS 56 HLTT

VĐV CÂP CAO

 NHUNG

 

CS 56 HLTT

VĐV CÂP CAO

 NHUNG

 

CS 56 HLTT

VĐV CÂP CAO

 NHUNG

 

Ghi chú:

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

12

00

2

V.HẢI

06

00

3

THẮNG

02

01

4

NHUNG

16

00

Tổng

36

01

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức