Tuần 21

19-12-2021 16-58

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 21

Từ ngày 20/12/2021 đến 25/12/2021

HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

CS 57 HLTT

Dũng

CS 57 GDTC

Dũng

 

CS 57 HLTT

Dũng

 

CS 57 HLTT

Dũng

 

 

 

3+4

 

 

 

CS 57 GDTC

Dũng

       

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 57 GDTC

Dũng

CS 57 HLTT

Dũng

 

 

7+8

 

   

     

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

0

0

             

 

Nam

0

0

 

Bắc

0

0

Dũng

12

0

 

12

0

 

 
Chuyên mục tin tức