Tuần 24

09-01-2022 21-46

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 24

Từ ngày 10/01/2021 đến 15/01/2021

HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

Thi CS 57 HLTT

Dũng

Thi CS 57 GDTC

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

 

 

 

       

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

CS 57 HLTT

Dũng

CS 57 HLTT

Dũng

 

 CS 57 HLTT

Dũng

 

Thi CS 57 HLTT

Dũng

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

0

0

             

 

Nam

0

0

 

Bắc

0

0

Dũng

0

0

 

0

0

 

 
Chuyên mục tin tức