Tuần 29

13-02-2022 22-02

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 29

Từ ngày 14/02/2021 đến 19/02/2021

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

CS 55 GDTC

Trang

CS 56 GDTC

Nam

 CS 57 GDTC

Hưng

 

 

 

CS 57 GDTC

Hưng

CS 57 HLTT

Trang

CS 55 GDTC

Nam

 

 

3+4

PT 56 YHTT

Trang

 

 

CS 56 GDTC

Nam

       

PT 56 YHTT

Nam

 

 

 

5+6

CS 57 HLTT

Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

4

0

 

 

Trang

4

0

             

 

Nam

10

0

 

Bắc

2

0

Dũng

0

0

 

20

0

 

 
Chuyên mục tin tức