Tuần 32

27-02-2022 20-23

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 32

Từ ngày 07/03/2021 đến 12/03/2021

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

CS 55 GDTC

Bắc

CS 56 GDTC

Nam

 CS 57 GDTC

Dũng

 

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

PT 56 YHTT

Nam

CS 57 GDTC

Dũng

 

 

3+4

CS 54 HLTT

Trang

CS 54 HLTT

Trang

 

CS 56 GDTC

Nam

CS 54 HLTT

Trang

       

CS 57 HLTT

Dũng

CS 54 HLTT

Trang

 

 

CS 54 HLTT

Trang

CS 54 HLTT

Trang

5+6

CS 57 HLTT

Dũng

PT 56 YHTT

Bắc

 

 

 

 

 

 

 

CS 56 GDTC

Nam

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

12

0

             

 

Nam

8

0

 

Bắc

6

0

Dũng

8

0

 

34

0

 

 
Chuyên mục tin tức