Tuần 34

20-03-2022 17-37

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 34

Từ ngày 21/03/2021 đến 26/03/2021

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

CS 56 GDTC

Nam

CS 55 GDTC

Bắc

 CS 57 GDTC

Dũng

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

CS 55 GDTC

Bắc

PT 56 YHTT

Nam

CS 57 GDTC

Dũng

CS 57 HLTT

Dũng

 

3+4

CS 54 HLTT

Trang

CS 54 HLTT

Trang

 

CS 56 GDTC

Nam

CS 54 HLTT

Trang

CS 57 GDTC

Dũng

       

CS 57 HLTT

Dũng

CS 54 HLTT

Trang

CS 56 GDTC

Nam

 

 

CS 54 HLTT

Trang

 

5+6

CS 57 HLTT

Dũng

PT 56 YHTT

Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

10

0

             

 

Nam

8

0

 

Bắc

8

0

Dũng

12

0

 

38

0

 

 
Chuyên mục tin tức