Tuần 36

04-04-2021 19-17

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:36

Từ ngày 05/04/2020 đến 11/04/2020

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2020 - 2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

PT 55 GDTC

Trang-Hưng

 

PT 55 GDTC

Nam-Hưng

CS 54 HLTT

Trang

PT 55 GDTC

Bắc-Hưng

PT 55 GDTC

Bắc-Trang

CS 56 GDTC

Nam

 

3+4

CS 54 HLTT

Hưng

PT 55 GDTC

Trang-Nam

PT 55 YH

Bắc

        

PT 55 GDTC

Trang-Nam

       

PT 55 YH

Bắc

CS 54 HLTT

Hưng

 

PT 55 GDTC

Nam-Bắc

 

5+6

PT 55 GDTC

Nam-Hưng

CS 55 GDTC

Bắc

PT 54 YH

Nam

 

 

 

 

PT 54 YH

Bắc

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

7+8

   

 

 

     

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

12

0

 

 

Trang

10

0

             

 

Nam

14

0

 

Bắc

16

0

Dũng

0

0

 

52

0

 

 
Chuyên mục tin tức