Tuan 36

03-04-2022 22-02

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 36

Từ ngày 04/04/2021 đến 09/04/2021

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

 

 CS 57 GDTC

Nam

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

CS 55 GDTC

Bắc

PT 56 YHTT

Nam

 CS 57 GDTC

Trang

 

CS 57 HLTT

Bắc

 

3+4

CS 54 HLTT

Trang

CS 54 HLTT

Nam

 

CS 56 GDTC

Nam

CS 54 HLTT

Trang

CS 57 GDTC

Bắc

       

CS 57 HLTT

Bắc

CS 54 HLTT

Trang

CS 56 GDTC

Nam

 

 

CS 54 HLTT

Bắc

 

5+6

CS 57 HLTT

Trang

CS 56 GDTC

Nam

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 56 YHTT

Bắc

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

10

0

             

 

Nam

12

0

 

Bắc

16

0

Dũng

0

0

 

38

0

 

 
Chuyên mục tin tức