Tuần 37

11-04-2021 20-10

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:37

Từ ngày 14/04/2020 đến 18/04/2020

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2020 - 2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

PT 55 GDTC

Trang-Nam

 

PT 55 GDTC

Nam-Bắc

CS 54 HLTT

Trang

PT 55 GDTC

Trang-Nam

PT 55 GDTC

Bắc-Trang

CS 56 GDTC

Nam

 

3+4

CS 54 HLTT

Trang

PT 55 GDTC

Nam-Bắc

PT 55 YH

Bắc

        

PT 55 GDTC

Trang-Nam

       

PT 55 YH

Bắc

CS 54 HLTT

Trang

 

PT 55 GDTC

Nam-Trang

 

5+6

PT 55 GDTC

Nam-Trang

CS 55 GDTC

Bắc

PT 54 YH

Nam

 

 

 

 

PT 54 YH

Bắc

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

7+8

   

 

 

     

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

12

0

             

 

Nam

12

0

 

Bắc

12

0

Dũng

0

0

 

52

0

 

 
Chuyên mục tin tức