Tuần 37

11-04-2022 22-37

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 36

Từ ngày 11/04/2022 đến 16/04/2022

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

 

 CS 57 GDTC

Trang

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

CS 55 GDTC

Bắc

PT 56 YHTT

Nam

 CS 57 GDTC

Trang

 

 

 

3+4

 

CS 54 HLTT

Trang

 

CS 56 GDTC

Nam

CS 54 HLTT

Trang

CS 57 GDTC

Bắc

       

CS 57 HLTT

Nam

CS 54 HLTT

Trang

 

 

 

CS 54 HLTT

Trang

 

5+6

 

 

 

 

CS 57 HLTT

Nam

 

 

 

 

 

CS 56 GDTC

Nam

PT 56 YHTT

Nam

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

12

0

             

 

Nam

12

0

 

Bắc

8

0

Dũng

0

0

 

32

0

 

 
Chuyên mục tin tức