Tuần 38

18-04-2021 14-03

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:38

Từ ngày 19/04/2020 đến 25/04/2020

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2020 - 2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

PT 55 GDTC

Trang-Nam

     

PT 55 YH

Nam

PT 55 GDTC

Bắc-Trang

CS 56 GDTC

Nam

 

3+4

CS 54 GDTC

Trang

PT 55 GDTC

Bắc-Nam

PT 55 YH

Nam

CS 54 GDTC

Trang

        

       

PT 55 YH

Bắc

CS 54 GDTC

Nam

Thi CS 54 HLTT

Trang

 

PT 55 GDTC

Bắc-Trang

 

5+6

PT 55 GDTC

Bắc-Trang

CS 55 GDTC

Bắc

PT 54 YH

Nam

 

 

 

PT 54 YH

Nam

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

7+8

CS 56 GDTC

Nam

 

 

 

     

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

12

2

             

 

Nam

18

0

 

Bắc

14

0

Dũng

0

0

 

44

2

 

 
Chuyên mục tin tức