Tuan 38

17-04-2022 19-34

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 38

Từ ngày 18/04/2022 đến 23/04/2022

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

 

 

 

 

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

PT 56 YHTT

Nam

 

 

 

 

3+4

CS 54 HLTT

Trang

 

 

 

 

 

       

 

CS 54 HLTT

Trang

 

 

 

CS 54 HLTT

Trang

 

5+6

 

CS 55 GDTC

Bắc

CS 56 GDTC

Nam

 

 

CS 54 HLTT

Trang

 

CS 55 GDTC

Bắc

CS 54 HLTT

Trang

 

 

CS 56 GDTC

Nam

PT 56 YHTT

Bắc

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

10

0

             

 

Nam

6

0

 

Bắc

8

0

Dũng

0

0

 

24

0

 

 
Chuyên mục tin tức