Tuần 40

03-05-2021 16-26

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:40

Từ ngày 04/05/2020 đến 09/05/2021

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2020 - 2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

     
 

CS 56 GDTC

Nam

 

3+4

   

CS 54 GDTC

Trang

        

       

 

CS 54 GDTC

Trang


 

 

5+6

 

CS 55 GDTC

Nam

 

 

 

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

7+8

   

 

 

     

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

4

0

             

 

Nam

4

0

 

Bắc

2

0

Dũng

0

0

 

10

0

 

 
Chuyên mục tin tức