Tuần 41

09-05-2021 18-09

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:41

Từ ngày 10/05/2020 đến 16/05/2021

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2020 - 2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

   

CS 56 GDTC

Nam

Thi PT K55 GDTC

CS 56 GDTC

Nam

CS 56 GDTC

Nam

 

3+4

CS 54 GDTC

Trang

 

CS 54 GDTC

Trang

Thi PT K55 GDTC

 

Thi PT K55 GDTC

       

 

CS 54 GDTC

Trang

Thi PT K55 GDTC


 

 

5+6

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

Thi PT K55 GDTC

 

 

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

7+8

CS 56 GDTC

Nam

CS 55 GDTC

Bắc

 

 

 

     

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

6

0

             

 

Nam

6

0

 

Bắc

6

0

Dũng

0

0

 

18

0

 

 
Chuyên mục tin tức