Tuần 41

08-05-2022 23-15

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 41

Từ ngày 09/05/2022 14/05/2022

   

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2021 - 2022

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 56 GDTC

Nam

 

3+4

CS 56 GDTC

Nam

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

0

0

             

 

Nam

4

0

 

Bắc

0

0

Dũng

0

0

 

4

0

 

 
Chuyên mục tin tức