tuần 42

16-05-2021 10-26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Bộ môn: Bóng rổ                                                                          Học kỳ: II            Năm học: 2020– 2021

Tuần: 42 Từ ngày: 17/05/ 2021                               Đến: 22/05/2021

    Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1 + 2

 

 

CS 56 GDTC

TOÀN

 

CS 56 GDTC

TOÀN

 

 

CS 56 GDTC

V.HẢI

PT54GDT CK 1

THI KT L1

TOÀN

PT54GDTCK 2

THI KT L1

NHUNG

 

 

3 + 4

 

PT 55 GDTC

THI L2

NHUNG

PT 55 YH-QL

THI L2

V.HẢI

 

 

 

PT54GDTC K3

THI KT L1

NHUNG

PT54GDTCK 4

THI KT L1

V.HẢI

 

 

 

5 + 6

CS 54 GDTC

V.HẢI

CS 56 HLTT

NHUNG

 

CS 54 GDTC

NHUNG

 

 

 

PT54GDTC K5

THI KT L1

THẮNG  

PT54GDTCK 6

THI KT L1

NHUNG

7 + 8

CS 56 GDTC

TOÀN

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TOÀN

06

01

2

V.HẢI

04

02

3

THẮNG

00

01

4

NHUNG

04

04

Tổng

14

04

Ghi chú:

               Trưởng  bộ môn                            Giáo vụ bộ môn

              

 

 

            TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức