Tuần 44

06-06-2021 19-56

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: QUẦN VỢT

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:44

Từ ngày 31/05/2020 đến 06/06/2021

HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2020 - 2021

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1+2

   

CS 56 GDTC

Nam

 

CS 56 GDTC

Nam

 

 

3+4

   

 

 

 

 

       


 
 

 

5+6

   

 

 

 


 
 

 

 

7+8

CS 56 GDTC

Nam

 

 

 

     

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Hưng

0

0

 

 

Trang

0

0

             

 

Nam

6

0

 

Bắc

0

0

Dũng

0

0

 

6

0

 

 
Chuyên mục tin tức